Saturday, October 1, 2011

പകര്‍ച്ചവ്യാധിപ്പെണ്ണ്

നജ് വ നസ്രിന്‍  VII.B


                              
]IÀ¨hym[n AXhsf amSn hnfn¨p
AhfXnsâ ASnabmbn XoÀ¶p.
HmÀt¯mÀ¯hÄ I®oÀ s]mgn¨p
kvt\lw e`n¡msX Ahfeªp


         ]me¸qaWapff XSn¨ icocw
                ]IÀ¨hym[nbpsS ASnabmbn amdn
                      ISemkp Xp©n AhÄ ]eXpsagpXn
            AhfpsS PohnX IY ...................


Imew Imäp t]m IS¶p t]mbn
ImWm In\mhpIÄ amªp t]mbn
ISemkp Xp©¯p Nfn ]nSn¨p
AhfpsS PohnX¯n\pw


                    acW thZ\ Ahsf Xn¶p XpS§n
AXhsf XfÀ¯n
                              kz]v\§fpsS sI«pIÄ Agnªp XpS§n
                                Ahfdnªnà acWw Ahsf ]nSn IqSnsb¶v


acW thZ\bm AhÄ ]pfªp
AhfpsS icocw ImänemSn
amemJamÀ Ahsf kzmKXw sNbvXp
sl, ]IÀ¨hym[ns¸s® \n\¡p kzmKXw           kzÀ¤¯nse ]qt´m¸neqsS
             AhÄ Dem¯o .................................. 
       Xsâ ]IÀ¨hym[n  ]nSn¨
 icochpambn..................
            BßmhpIÄ Ahsf i]n¨p
                                kz´w PohnXs¯  AhÄ shdp¯p.  

No comments: